Przejdź do treści

 „Polityka prywatności MEDICERS Sp. z o. o. dla zachowania bezpieczeństwa i ochrony przetwarzanych danych osobowych w ramach prowadzonej działalności”

MEDICERS Sp. z o. o. wobec rosnącej wartości informacji, szczególnie danych osobowych, jest świadoma wagi zagrożeń związanych z procesem przetwarzania danych.

MEDICERS Sp. z o. o. deklaruje podejmowanie systematycznych działań celem zapobiegania zagrożeniom dla bezpieczeństwa informacji, których wystąpienie może prowadzić do utraty poufności, integralności i rozliczalności danych, a w szczególności do udostępnienia informacji osobom nieupoważnionym, uszkodzenia lub zniszczenia.

Dla gwarancji powyższej deklaracji MEDICERS Sp. z o. o. dąży do osiągnięcia satysfakcjonującego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych informacji poprzez:

 • Potwierdzenie potrzeby ochrony informacji, a w szczególności danych przetwarzanych
  w systemach informatycznych.
 • Zapewnienie wsparcia dla inicjatyw z zakresu bezpieczeństwa informacji.
 • Zapewnienie zasobów potrzebnych dla wdrażania wymaganych zabezpieczeń.
 • Objęcie szczególnym nadzorem wszelkiej dokumentacji zawierającej dane osobowe klientów.
 • Zapewnienie działań na rzecz kształtowania świadomości pracowników/osób współpracujących co do ważności i rangi przetwarzanych danych w tym danych osobowych.

Zarząd MEDICERS Sp. z o. o. deklaruje, iż niniejsza polityka będzie skutecznie realizowana i systematycznie weryfikowana na rzecz zapewnienia należytego poziomu ochrony przetwarzanych danych
w tym systematycznego doskonalenia w tym obszarze.


DANE OSOBOWE – RODO

 1. Administratorem i odbiorcą Państwa danych osobowych pozyskanych podczas procesu rejestracji Pacjenta jest MEDICERS Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Tużycka 31, 03-683 Warszawa.
 1. Pozyskane dane osobowe w postaci:
 2. nazwisko i imię (imiona),
 3. datę urodzenia,
 4. oznaczenie płci,
 5. adres miejsca zamieszkania,
 6. numer PESEL (jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. Zakres wymaganych danych osobowych wymagany Ustawą o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417)

będą przetwarzane przez osoby zatrudnione w MEDICERS Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie oraz podmiot przetwarzający działający dla MEDICERS Sp. z o. o. na podstawie umowy między stronami.

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 2. Dane osobowe będą przechowywane do czasu określonego na oświadczeniu wyrażenia zgody z wyłączeniem prawnych wymagań określające zasady sporządzania, zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji medycznej,
 3. Każdy pacjent MEDICERS Sp. z o.o. ul. Tużycka 31, 03-683 Warszawa ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Każdy pacjent korzystający z usług MEDICERS Sp. z o. o. ma prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do Urzędu Nadzoru i Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwi udzielenie świadczenia medycznego przez MEDICERS Sp. z o. o.
 6. W przypadku stwierdzenie nieuprawnionego zbierania/ przetwarzania danych lub innych sytuacji wskazujących na nieprawidłowości zdarzenie takie, należy zgłosić do powołanego przez MEDICERS Sp. z o. o. Inspektora Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem adresu e-mail iodo@medicers.eu
  tel. T: +48 518 053 702 lub listownie na adres MEDICERS Sp. z o.o. ul. Tużycka 31, 03-683 Warszawa.


PLIKI COOKIE

 1. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które pozostają na komputerze użytkownika i pozwalają
  w szczególności na prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej MEDICERS Sp. z o.o. oraz na anonimowe zapisywanie informacji dotyczących sposobu korzystania z niej, w tym informacji
  o odwiedzanych podstron internetowych (dalej: Pliki cookie).
 2. Pliki cookie nie służą do zbierania danych osobowych, a za ich pomocą nie jest możliwe zidentyfikowanie konkretnego użytkownika.
 3. MEDICERS Sp. z o.o. stosuje Pliki cookie w celu ułatwienia korzystania ze stron internetowych oraz uzyskania informacji o sposobie ich użytkowania.
 4. Zgoda na używanie Plików cookie jest całkowicie dobrowolna. Użytkownik strony internetowej MEDICERS Sp. z o.o. może odmówić akceptacji korzystania z Plików cookie lub skorzystać z ustawień przeglądarki internetowej regulujących ich użycie.
 5. MEDICERS Sp. z o. o. informuje, że w przypadku zablokowania Plików cookie w całości lub w części, możliwe jest ograniczenie funkcjonalności stron internetowych MEDICERS Sp. z o.o.

  

DODATKOWE POSTANOWIENIA

 1. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie jedynie do stron internetowych MEDICERS Sp. z o.o., tj. https://medicers.pl/ i nie obejmuje innych stron internetowych zawierających odnośniki do tych stron.
 2. Niniejsza Polityka prywatności oraz komunikacja prowadzona z wykorzystaniem Formularza podlega prawu polskiemu i zgodnie z tym prawem powinna być interpretowana.
 3. Przesłanie Spółce Danych oraz innych zapytań za pośrednictwem Formularza nie stanowi oferty w rozumieniu polskiego Kodeksu cywilnego.
 4. W przypadku zainteresowania wykonaniem praw, których mowa powyżej niniejszej Polityki prywatności lub w razie jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości pod adres iodo@medicers.eu
Call Now Button