Przejdź do treści

Udostępnianie dokumentacji medycznej

POUCZENIE

w sprawie udostępniania kopii dokumentacji medycznej sporządzanej w ramach świadczenia medycznego.

 1. Dokumentacja medyczna pacjenta jest własnością podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych.
 2. Podmiot leczniczy ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną :
  • pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu;
  • osobie upoważnionej przez pacjenta na piśmie;
  • upoważnionym organom
 3. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma wyłącznie osoba upoważniona przez pacjenta za życia.
 4. Dokumentacja medyczna jest udostępniana w następujący sposób:
 • do wglądu w zakładzie opieki zdrowotnej w obecności pracownika udostępniającego dokumentację w uzgodnionym terminie;
 • poprzez s porządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii *) objaśnienia u dołu strony
 • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z za strzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeśli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów.
 1. Wydanie oryginału z a pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu następuje wyłącznie na żądanie uprawnionego organu lub podmiotu. Pacjent nie może żądać wydania oryginalnej dokumentacji medycznej, lecz tylko jej kopii, odpisów lub wyciągów.
 2. Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.
 3. Zgoda na udostępnienie dokumentacji albo jej odmowa następuje na podstawie decyzji Administratora lub osoby przez niego upoważnionej. W przypadku nie wyrażeni a zgody odmowa wydania dokumentacji wydawana jest w formie pisemnej z uzasadnieniem.
 4. Wraz z wnioskiem należy złożyć pisemne oświadczenie dotyczące zgody na przekazanie danych osobowych osoby wskazanej/upoważnionej do wydania dokumentacji medycznej innej niż wskazana w dokumentacji medycznej.
 5. Upoważnienie, o którym mowa w pkt. 8 dla swojej ważności musi być sporządzone w obecności pracownika upoważnionego do wydania dokumentacji medycznej. W innym przypadku upoważnienie musi być zaopatrzone w notarialnie lub urzędowo poświadczony podpis upoważniające go.
 1. Wydanie dokumentacji następuje za potwierdzeniem tożsamości wnioskodawcy dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem.
 2. Dokumentacja wydawana jest nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.
 3. Zgodnie z nowelizacją ustawy z 6 listopada 2008 o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta pierwszą kopię dokumentacji medycznej Administrator zobowiązany jest przekazać bezpłatnie.
 4. Opłaty za udostępnienie kolejnej kopii dokumentacji medycznej zgodne z ustawą o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta na dzień złożenia wniosku udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu, jest bezpłatne.
 5. Wysłanie pocztą (listem poleconym) kserokopii dokumentacji medycznej następuje po dokonaniu wpłaty za przesyłkę stawek Poczty Polskiej.
 6. W przypadku nieodebrania zleconej do kopiowania dokumentacji medycznej wnioskodawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów sporządzonej kopii na podstawie wystawionego rachunku bez podpisu.

 

Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (,Dz. U. z 2011r nr 112 poz. 654 );
 2. Ustawa o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r (Dz. U. z 2009, nr 52, poz. 417 z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, po z. 1697)
 1. Ustawa z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych
 2. Ustowa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 202, poz. 2135 z późn. zm.)
 3. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 2 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)


*
) Objaśnienia :

 • Wyciąg – skrótowy tekst zawierający najważniejsze dane z całości lub jego części – potwierdzone za zgodność z oryginałem;
 • Odpis- kopia lub przepisany tekst oryginalnego dokumentu- potwierdzona za zgodność z oryginałem;
 • Kserokopia- czysta kopia tekstu lub rysunku wykonana za pomocą kserokopiarki- bez potwierdzenia za zgodność z oryginałem;
Call Now Button